نامگذاری سال ۱۴۰۰

آیت الله محمود امجد:

«سبقت عفو برانتقام»، یعنی وظیفه دولت های معاصر را تخفیف مجازات اعدام به حبس سنگین بدانیم!
اگر حق ولی دم انتقام (قصاص نفس) است، وظیفه دولت اجراء این «حق» نیست!
از باب جمع بین دو حق( قصاص یا عفو و قبول دیه)
و احتیاط موکد در دماء(=احترام به حق حیات) نباید دولت ها را موظف به اجراء قصاص کنیم.
رئیس منتخب دولت می تواند از سراحتیاط ، مجازات مرگ را جز در موارد استثنائی اجرا نکند.

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email