نرگس محمدی را آزاد کنید!

محمد امجد :

نرگس محمدی را آزاد کنید!

و امروز همچنان نرگس محمدی ها در زندان جور و سانسور و سرکوبگران آزادی ها به روحانی پرخاش می کنند چرا به سرکوبگران “آزادی نقد ” نداده است !!!
بیچاره شیخ حسن که از “دولت” فقط برجام را دارد و هم سپر بلای ” دولت پنهان” شده است وهم سیبل نقد و اعتراض آنان!
شیخ ما ، شیخ حسن باید در این دوره چاره ای بیاندیشید هرچند چشم رعیت آب نمی خورد!؛ با اینهمه ، همیشه ، امیدواری ، در قیاس با بدشگونی ، برای بهداشت روانی ضروری و مرجح است ؛ باید امیدوار بود « تفائلوا بالخیر تجدوه»

Print Friendly, PDF & Email