نعل وارونه!

خدمت حضرت آقا عارض ايم:

اينگونه اسرار الهٰيه را لااقل در گوشى بفرمائيد تا دژمن نفهمد! وگرنه ، دشمن نعل وارونه مى زند ها؟!
از ما گفتن بود!

پ.ن:

وقتى از دشمن درون( أعدىٰ عدو) غافل شديم و يكسره ، متفرعنانه ، انگشت ملامت را به سمت دشمن برون! نشانه رفتيم ؛ مى شود همينى كه هست! ملاك و معيارمان مى شود خوشايند و بدآيند دشمن برون؟!

« أعدىٰ عدوك نفسك التى بين جنبيك!» صدق رسول الله ص

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email