نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران!

محمد باقر قالیباف: “نه غزه نه لبنان غلط ترین شعار ممکن بود”

خدمت باغرپاشا عارض ایم:

در شعار القائی( سربازان بدنام کدخدا) به جمعیت شورشی ( که امکان برگزاری هیچگونه اجتماع اعتراضی مسالمت آمیز ندارند)
«قافیه تنگ آمده بود !»
قافیه اجازه نمی داد بگن « نه چینی، نه روسی ، جونم فدای ایران!»
اصلا چهل ساله که همیشه قافیه حاکم بر «ابراز احساسات ما است»
مثلا : حزب فقط حزب الله/رهبر فقط روح الله!( شعار نفوذی موتلفه انگلیسی به سرکردگی رجاله سی یا سی اسدوللا خان بادامخوران)
خب اگه اسم رهبر فقید انقلاب روح الله نبود ؛طبیعتا نه شعار«نظام تک حزبی اسدوللا خان میشد “ حزب فقط حزب اللات“» ونه محمدعلی زم «اسم کودک نوزاد متولد ۵۷ رو می گذاشت روح الله؟!» که تازه بعد از سربدارشدن در ۹۹ به دستور عاقا صداش کنن نیما؟!

۲- مثلا شعار “نه شرقی، نه غربی، جمهوری عیسلامی“
خب اگه این انغلاب بعداز فروپاشی شوروی سابق رخ داده بود شعار رعیت می شد:
« هم چینی، هم روسی، کُره ای عیسلامی»

پاشا جان! یادته بعد از ارتحال روح الله ویکتیم ،شعار نظام تک حزبی اسدوللا خان آنگلوفیل چی شد؟!
« حزب فقط حزب علی/ رهزن فقط سیدعلی!»
اون «حزب فقط حزب اللات »تبدیل شد به «حزب فقط حزب علی» و حوض کوچیک اش!
اگه آنروزها ،مخالف روح الله ویکتیم ارتجاع سرخ و سیاه بود ؛ مخالف « علی و حوض اش» امروزه شدن
«زبیر و عایشه؟!»
یکی با شعار « دوچرخه سواری بانوان » و دیگری با شعار« اعدام نکنید»
پاشا ی عزیز ! امروز فقط حکیم پوتین از « علی و حوضچه اش» بیزار نیست!
حامداسماعیلیون های کشور، همه شون تو این روز نحس و نکبت زده «یوم اللات بیست و دو بهمن» ازشما وحزب علی و حوضچه اش بیزارند!
اسلامشاهی اموی ننگ ات باد!
مکتوب امروز، “ یوم اللات“ بیست و دوم بهمن نودونه
تقدیم به همه ستمدیدگان میهن لگدکوب شده ام ایران

رعیت مهاجراز قم به رم
محمدامجد

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email