نیازمند شبکه سازی جدی برای اتصال اربعین به ظهور امام زمان هستیم !

طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: نیازمند شبکه سازی جدی برای اتصال اربعین به ظهور امام زمان هستیم !

همه امکانات کشور بسیج می‌شود تا یک حرکت مناسکی سالم شکل بگیرد. حرکتی که می‌تواند در زمانه سخت اخلاق و معنویت، اسباب همدلی و نزدیکی شیعیان و دوستان امام حسین را فراهم آورد، فضیلت‌های اخلاقی از ان بجوشد، لحظات معنوی در ان تجربه شود و همچون بسیاری از حرکات مشابه معنوی در غرب مسیحی، جذابیت‌ها و هواداران خود را داشته باشد تا راهیان و سالکان روزهایی متفاوت را در سال تجربه کنند. اما ناگهان یک اظهارنظر، تصویر این مراسم را از یک تجربه معنوی به یک پروژه سیاسی تغییر می‌دهد و گویی پرده از راز و اراده‌ای ایدئولوژیک بر می‌دارد !
آقایان، حوصله و تحمل کنید، چرا اینقدر دستپاچه‌اید؟ چرا فکر می‌کنید هرچیزی را باید خرج اراده‌ای سیاسی کنید؟ چرا عقل سرمایه‌گذار ندارید؟ چرا احساس نارس تمدن‌سازی را رنگ آخرالزمانی می‌زنید؟ چرا نسبت به آثار و عوارض حرفها اینقدر غافل‌ید و با ناپخته‌گویی و خیال‌بازی مشت خود را وا می‌کنید؟! و چه خوب که وا می‌کنید!
چه بگویم، شاید هم کمال زیرکی است و هنوز ساده‌دلی مومنان و تمکین رعایا را پی می‌کنید، ولی تردید نکنید که با میل تصرف همه‌چیز و همه‌جا به تتمه ایمان مردمان آتش می‌زنید !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email