هراس عمومی از نام مجتبی

مجتبی نجفی
مجتبی خامنه ای از سال هشتاد و چهار رسانه ای شد درست زمانی که مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای از اینکه به ناگاه در خوابی دو ساعته از مقام نخست به سوم تنزل پیدا کرده شِکوه کرد. کروبی مدعی تقلب جزئی با اهمال کاری دولت اصلاحات و دخالت سازمان یافته سپاه و بسیج به نفع احمدی نژاد بود و از آنروز معتقد بود انتخاب احمدی نژاد حاصل اهمال کاری اصلاح طلبان و دخالت نظامی ها به نفع کاندیدایی بود که به ناگاه ستاره اقبال به نامش نوشته شد؛ آن هم درست زمانی که تنها در چند روز بیت از قالیباف به سوی احمدی نژاد رویگردان شده بود.

قالیباف امروز را نبینید که برای رسیدن به پاستور در سایه تیغ برّان حذف و حصر چهره اولترامحافظه کارش را نمایش داده، آنروزها از خود تصویر رضاشاه مهربان و طبقه متوسطی را نشان میداد که لباس نظامی را کنار زده و در صدد جلب اعتماد طبقات شهرنشین برآمده. حمایت مجتبی خامنه ای از احمدی نژاد،شهردار اصولگرای وقت، مدتها مایه دلخوری قالیباف و قهر غیررسمی اش شد. از آن زمان مجتبی در سایه نامه سرگشاده کروبی به چهره ای جنجالی تبدیل شد. در تظاهرات سبزها شعار ” مجتبی بمیری رهبری رو نبینی” شایع بود و اشاره به همان گفته معروف میرحسین موسوی بود که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد، چرا که در نظر رهبران جنبش سبز،فقط مساله انتخاب مجدد احمدی نژاد نبود، برای جانشینی رهبر و تحکیم نظامی گری برنامه ها چیده شده بود.

نامه کروبی در سال هشتاد و چهار به این دلیل سرگشاده شد که رهبری در پیامی خصوصی با لحنی عتاب آلود از او خواسته بود بحران آفرینی نکند‌. کروبی برای همین، نامه اش را علنی کرد تا به نظامیگری با حمایت بیت و ابزارسازی از بسیج و سپاه اعتراض کند‌. بر اساس همین دیدگاه در سال هشتاد وهشت معتقد بود سپاه تن به بازی انتخابات نمیدهد و از این همه ثروت انباشته نمیگذرد.

از آنروز مجتبی شد یک هراس عمومی که نامش در شعارهای سبزها برجسته شد. هنوز جامعه به نام فرزند رهبری حساسیت دارد چرا که انتخابش به عنوان جانشین رهبری میتواند سکانس پایانی جمهوریت و موروثی شدن قدرت در نظام باشد. مجتبی چهره مورد علاقه طیف احمدی نژاد است و در میان نظامیان و پایدارچی ها طرفداران پروپا قرصی دارد اما فضا برای رهبر شدنش هنوز سخت است. بعید است مهره پرشانسی باشد. با نامه کروبی در سال هشتاد و چهار و خیزش هشتادو هشت وشعارهایی که به سمتش نشانه رفت طیف وسیعی از مخالفان را به خود حساس کرده و واکنشها به این تصاویر پخش شده نشات گرفته از همان حساسیت قبلی است. مجتبی خط قرمز مخالفین از طیفهای مختلف است؛ هر چند که نامش تداعی کننده هراس عمومی از مرگ جمهوریت باشد.

Print Friendly, PDF & Email