هرچه بگندد نمکش می زنند/وای به روزی که بگندد نمک!

حالا حکایت احمدآقای قرة العین است و حضرت آغای ماکیاول.

این احمدآقا در عهد رهبر فقید انقلاب از جمله ناقدان و معترضان به «التقاط و مدرن زدگی!» بودند و از طرفدارای راست کرده ی «حکومت توضیح المسائلی» بودند که «تفخیذ رضیعه » را جایز می شمارد ولی «مالیات بر درآمد و ارث» را نامشروع و حرام ؟! و اسم و رسم شون رو هم گذاشته بودند « طرفداران حکومت اسلام فقاهتی» و در عهد اعلیحضرت ظل الله که از سابقه ننگین! روشنفکرمآبی شان بشدت نادم شده بودند و طرفدار پروپا قرص «حکومت اسلام ارتجاعی=اسلام فقاهتی!» می نمایاندند؛ تشریف بردند لندن و با پرواز های تهران لندن دکترای اقتصاد گرفتند و کلی اسلام و مسلمین رو خجالت دادند و در همه فساد ها و افساد های اسلامشاهی اموی یا “شریک دزد بودند یا رفیق قافله“ و حالا که وزیرک دولتک امارات به سر و روی ظریف ما “چمین پاشی“ می کنند که « تورو سنه نه به روابط ما با عیزرائیل» « نالوطی!تو برو لقمه خود گاز بزن/کم پشت سر خلق خدا ساز بزن*» تازه تازه ایشون ( یعنی احمدآقای رساله ای) شدند «عندلیب هزاردستان» و افاضاتی می فرمایند منجمله :
« شدیم چوپان دروغگو از بس که در این چهل سال( منظورشون البته سی سال اعلیحضرت ظل الله است که رودربایستی موجب شده از باب “ پیروان خط رهبری وامام!” بودن فرمایش کنن “ چل سال“) یکریز دروغ گفتیم؟!

پ.ن:
اگه این احمدآقا همین حرف رو از سر صداقت گفته بود من یکی از سر همه تقصیرات و قصورات چل ساله ش گذشت می کردم ولی هیهات هیهات که این دوالپایان ماکیاولی مشرب در دل این نظام اسلامشاهی اموی یه “روده راست“ تو شکم مالامال از حرامشون پیدابشه!
خذلهم الله!

* شنیدم وزیرک دولتک امیرک نشین امارات در جواب ظریف گفته:
شما برو «حاصل گندم چل ساله» تو ن رو درو کن!اونقدر وزیر و وکیل و معمم و مکلای فاسد و مفسد و دزد و چپاولگر پرورش دادین که حضرت آقاتون زیرش زائیده! برو همینا رو بزرگش کن بعد بیا راجع به مسائل ما «عرب ها و عبری های پسرعمو» اظهار لحیه کن!
خدا می داند این طلبه مهاجر از دارالکفروالنفاق به غیرتم برخورد این «علقه مضغه چش دریده عربعبری » به سر و روی ظریف میهن « چمین پاشی» کنه! فقط باید خطاب به قبله عالم بگویم:
«خفت موازینکم فأمّکم هاویه»

إنّماأشکوا بثّی و حزنی الی الله

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email