همچنان، تذكرة الاولیاء

همچنان،تذكرة الاولیاء
روزی از حضرت محمود (که امضاء اش همیشه ناچیزم ا(الف) بود) در گوشی شنیدم: «فلانی (منظور، یکی از معاریف و مشاهیر بود که همه عمر به پاکی و زهد و پارسائی شهره بود) اگر در ایام جوانی، دمی به خمی زده بود و بعد نادم می‌شد؛ امروز وضع‌اش بمراتب بهتر از این بود؟
پ.ن: برای فهم این دقيقه، دوستان جان را ارجاع می‌دهم به چهل حديث ، مبحث
عجب.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email