همچنان در تذكرة الاولیاء

همچنان در تذكرة الاولیاء
خاطرم هست ، سال‌ها پیشتر، برای فاتحه خوانی بر مزار والدين دکترناصرمعصومی ، با حضرت_هوالمحمود* به امامزاده طاهر کرج رفتیم! برخی از اساتید دانشکده فنی و برادران و خویشان دکتر معصومی هم حضور داشتند. وقت بازگشت، ناگهان یکی از همراهان مسیر حضرت امجد را خواست تغییر دهد و پرسیدیم چرا؟! و جواب شنیدیم “این سمت قطعه مربوط به هنرمندان ( طاغوت!= منظور، عهد سلطنت پیشین) است! حضرت امجد گفت: پس برویم! جمع با تعجب و حیرت همراه حضرت محمود شدند و وقتی به قطعه هنرمندان رسیدیم این مردخدا شروع کرد به فاتحه خواندن و طلب مغفرت کردن و دعا: خدایا ، اینها دستشان از دنیا کوتاه است؛ همه آنان را مشمول رحمت واسعه‌ات
قرارده! خدایا، اینها نیت‌شان خیر بوده است؛ از دیوار کسی بالا نرفته‌اند. به کسی تعدی و ظلم نکرده‌اند. اگر در این مسیر افتاده‌اند نیت‌شان شادکردن مردم بوده است! و گر چه تشخیص‌شان اشتباه بوده ،ولی نیت‌شان، نیت خیر بوده است؛ خدایا همه آنان را غریق رحمت واسعه‌ات بگردان!


پ.ن: امروز ، در اخبار بود که شهاب حسینی (عهدياقوت!) را بدلیل تجلیل از بهروزوثوقی (عهدطاغوت؟!) از برنامه هنری حذف کرده‌اند؟! ملاحظه می‌کنید! مُلّاك اُشتُر و أمّار بیقرار قرارگاه عمّار! در پشت دروازه قدس شریف‌اند و منتظر موعود! و شهاب حسینی با بهروز وثوقی سلفی بگیرد؟! مگه میشه؟! مگه داريم؟!

چندی پیش بزرگ عمارداران مملکت در دیدار با “حماسی” ها اظهار خوشنودی کرده بودند که به یمن مساعدت‌های خداپسندانه کره شمالیانه و ایران_عیسلامی امروز شما به جای سنگ ، موشك نقطه زن در دست دارید و این پیشرفت کمی نیست؟؟!!

*هوالمحمود:
امضای این مرد خدا، همیشه ناچیز .م.ا . بود و صدر نامه‌اش مزین به هوالمحمود

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email