پاسخ سرسرى موجب احتراز از دردسراست

ظريف عزيز ميهن ، ناغافل! مواجه با سوال خفن خبرنگاركذاى! آلمانى شده و سرسرى پاسخ داده است!
اين پاسخ سرسرى! كه در ممالك محروسه موجب احتراز از دردسر ! است؛ در كشورهاى غربى وغريبه! دردسرافزاست!
نبايد به اين ديپلمات شريف ميهن خرده گرفت! اگر ملامتى هست كه هست؛ بايد به سمت كسانى باشد كه رقيب ايشان را سردارسليمانى مى خواهند و دولت (بيدولت) بعدى را جوان! و نظامى( همان “انقلابى” كه فرمودند!)

پ.ن:

بنده ، به حكم وظيفه ملى ميهنى ام ،در صفحه كشور غريبه! -در فيسبوك -توضيح ذيل را ارائه كردم:

«پاسخ آقاى ظريف در مسائل مربوط به سياست داخلى كشور به اندازه “پاسخ هاى ايشان به حوزه روابط بين الملل ” هوشمندانه نيست! هرچند شخص ايشان يك شخصيت هوشمند ديپلماتيك است ؛ ولى فضاى عوامفريبانه سياست داخلى كه نشأت گرفته از اتباع اول شخص مملكت از سليقه عوام است ، مانع جسارت وجرأت ابراز راى هوشمندانه است!
بر ظريف نبايد خرده گرفت! بر سياست( ودر حقيقت بى سياستى) اول شخص زمخت كشور بايد برآشفت!
سوگمندانه، غربى ها از تصور حاكميت دوپاره! عاجزند، فضلاً عن تصديق!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email