پرستو! به کجا می روی؟!

عزيز برادر ايمانى‌ام على مطهرى:

معلوم شد، كسانى در اين كشور پرستوهائى دارند كه ……

خدمت اين برادر ايمانى‌ام عارض‌ام:

اگر اخيرا اين فريضه نظامى امنيتى! بر شما و برخى نمايندگان معلوم شده ؛”فتلك مصيبةٌ!” و اگر از مدت‌ها پيشتر معلوم بوده و جرأت نقد بارز و آشكار نداشته‌ايد؛ ” فالمصيبة أعظم !”

پ.ن:
ناگفته نماند، اگر از امثال جاكش طائب چند و چون جواز يا استحباب! يا وجوب ؟!اين فريضه‌ى نظام مقدسى را جويا شويد؛ لابد خواهند گفت :

المأمورمعذور!


از جناب على مطهرى استدعا داريم، حكم جواز يا استحباب يا وجوب اين فريضه ! را از اعليحضرت همايونى استفسار كنند تا مگر در سخنرانى فردا (كه در سايه پوشش موشك هاى هاوك مستقر در اطراف مرقد، ايراد مى‌شود) پاسخ آن را على رؤوس الأشهاد بدهند!
معظم له ،يك‌بار ديگر ، پيشترها، پاسخ قانع كننده‌اى؟! نسبت به كيفيت قتل دشمنان نجيب نظام و الباقى قضايا داده بودند ولى اين‌بار اميدواريم، به جاى اقناع ، قاطعانه از وجوب يا استحباب اين فريضه دفاع كنند.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email