پیش به سوی دروازه های تمدن بزرگ عیسلامیرانی!

بنده به “اعلیحضرت ظل الله“ پیشنهاد می دهم تا در قید حیات اند و قبل از آنکه دیرشود ؛ این مخبط را به «اهل حل و عقد» جهت «نصب به رهبری » سفارش کنند؛ ایشان در خبط دماغ گوی سبقت را از اعلیحضرت ربوده اند.
قبای رهبری آینده نظام میلیتاریستی ایران به تن ایشان برازنده است.
قطعا با این کشف و نصب الاهی ممالک محروسه ایران همطراز کره شمالی شده و عموسام هم از ترس نابودی با کمال میل و اشتیاق مستعمره هردو ابرقدرت اتمی خواهد شد.

پیش به سوی دروازه های تمدن بزرگ عیسلامیرانی

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email