گر پرده برافتد، نه تو مانی و نه من!

گويا نظام مغدس از ترس كشف عورت ، عليزاده طباطبايی را ( وكيل “قربانى نظام مغدس!”، دكتر نجفى) عزل فرموده است!
شايد ترسيده است اگر روزى روزگارى، دور گردون بر مرادش نگشت و آسياب نظام به دست رقيب افتاد؛ گندوسازان بعدى يك سريال هزاردستان از عفونت‌هاى نظام مغدس نمايش دهند؟!
كجا مخفى شود رازى كزو سازند محفلها؟!

پرستو به كجا ميروى؟!
جاكش طائب
خان مطفر حساسيت بيمارگونه نسبت به extramarital دارند؟!
سربازان بدنام كدخدا ، نسبت به اين حساسيت خان مظفر، آگاهى دارند و همين را يك فرصت استراتژيك! براى يكدست سازى نظام مغدس يافته اند!
نظام مغدس در مواجهه با استكبارعالمى! نياز مبرم به اين يكدست‌سازى دارد!
( اينها كه عرض شد ، مى‌تواند تيتر هريك اپيزود از سريال هزاردستان آينده باشد!)
“كجا مخفى شود رازى كزو سازند محفل‌ها؟!”
گيرم كه نجفى را كشتيد ؛ با دست انتقام حضرت حق چه مى‌كنيد؟!
وسيعلم الذين ظلموا أىّ منقلبٍ ينقلبون

Print Friendly, PDF & Email