یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما …

یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما شخصیت پرستی است.مهمترین مشکل فرهنگی جامعه ما شخصیت پرستی است، یعنی هنوز جامعه ما از این لحاظ بت پرست است، این مهمترین مشکل جامعه ماست.
این مشکل فرهنگی در سطح آکادمیک خود را به این صورت نشان می دهد که وقتی در دانشگاه حرف میزنم پروای این را ندارم که شنوندگان چهار اشکال و ایراد گیرند یا اصلا کل نظریه مرا بر باد دهند، چون اگر مخاطبان من مریدان من هستند بی دلیل حرف مرا می پذیرند اگر هم مخالفان من هستند،بی دلیل آنرا نمی پذیرند، شخصیت پرستی یا ستیزی یعنی همین.
مصطفی ملکیان

Print Friendly, PDF & Email