کرامات شیخ و چند پرسش!

ژانویه 8, 2021 Moralsociety 0

احمد زیدآبادی شیخ کاظم صدیقی در گفتگویی با شبکۀ تلویزیونی قرآن “کرامات” مهمی را به شیخ محمد تقی مصباح یزدی نسبت داده و گفته است […]