بحران …

ژانویه 6, 2018 Moralsociety 0

ایران یک بحران بیشتر ندارد و آن بحران “رهبری” است. تمامی بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ذیل همین یک بحران قابل تعریف است، این […]