در مخالفت با تمرکز قدرت

0

میرحسین موسوی: مادیده ایم افرادی با انتخابات و یا یک انقلاب روی کار آمده اند و عملا بعد از یک مدتی به خاطر تمرکز قدرت […]