زبان رزم و شلخته…

مارس 3, 2020 Moralsociety 0

دو یادداشت پیشین من “زبان رزم و شلخته” (استفاده نظام از تاکتیک حماسی در “سرکوب ویروس منحوس”) و ابتلای مهلکِ اصنافِ ناگزیر (چون زندانیان و […]