*فاضلاب سیاسی*

آگوست 21, 2019 Moralsociety 0

پیری تعریف میکرد که در زمان قدیم تخلیه چاه به معنای امروزی وجود نداشت. هر وقت چاه فاضلاب پر میشد، تکه ای گوشت یا جگر […]