سیل نوروزی

مارس 27, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: خوشبختانه ، مسبب سيل شيراز ، مانند سيل گلستان ، مسافرت_نوروزى_استاندار به خارج از كشور نبوده است!دولت_شيخ_حسن اگر اندكى فتوت_و_جوانمردى برايش باقى مانده […]