عاشقی تمرین می‌خواهد

اکتبر 7, 2019 Moralsociety 0

سؤال :مگر عاشقى ارادى است؟پاسخ:بلى…عاشقی تمرین می‌خواهد«باید بدنبال محبت کردن رفتانسان بايد بياموزد كه اهل محبت شود، نه اينكه منفعل بنشيند تا زيبا‌رویی جلوی او […]