هرگز شما را نخواهيم بخشيد!

سپتامبر 30, 2019 Moralsociety 0

تفاوت وضعيت جوانان سوئدى و جوانان ايران عهد ناصرالدينشاهى ،زمين تا آسمان است! درست هنگامى كه گرتا تونبرگ در سازمان ملل – به نمايندگى از […]

… حرام است.

سپتامبر 29, 2019 Moralsociety 0

حالا كه گرتا تونبرگ سوئدى در سازمان ملل ،همه رهبران جهان را دشمن “تنها سياره مسكون” منظومه شمسى معرفى كرد و مرحوم مكارم شيرازى و […]