رزمندگان بدون مرز!؟

ژانویه 18, 2020 Moralsociety 0

اگر از آموزه های اصیل نبوی/علوی، “عدالت “ ، “مساوات“ ، “ نوعدوستی“ و “فروتنی“ (فروتن: “خیره مأمول و شره مأمون“)را نیاموزیم وفقط دست به […]