آتش به اختيار

محمد امجد :

اندر حكايت ” آتش به اختيار” و تفسير هاي گونه گون مفسر هاي درباري والباقي قضايا!

ابتداحكايتي را نقل كنم:

گويند در سوابق ايام يك ملا مكتبي اي بوده كه دماغ اش مسدود بوده و ” الف” را ” أنِف” تلفظ مي كرده؛ شاگرد مكتبي ها هم تكرار مي كردند ” أنف” و ملا عصباني مي شده و مي گفته:
بابا وقتي من مي گم ” أنف” شما نگوئيد ” أنِف” شما بگوئيد ” أنف” و دوباره همه آن شاگردان نگونبخت كه فقط مجبور بودند از تنها رهبر و معلم و مرادشان بياموزند يكصدا مي گفتند : ” أَنِف!”
حالا حكايت ماست!
قبله عالم ، مكدر از نتيجه انتخابات ، به زبان اشاره ، ” اسم شب” حمله تدافعي! به دولت را بر زبان راندند و همه مفسران درباري كه مي خواستند نه سيخ بسوزد نه كباب( يعني هم اصولگرائي! و هم اعتدال! عقد قران شان مبارك باشد!) شروع كردند به تفسير كلام معظم له ؛ آن هم ” تفسير به مالايرضى به صاحبه!” آن قدر اين تفسير هاي معقول و هوشربا كش پيدا كرد كه صداي مصنف در آمد!
طرف در جلسه اخير با هيئت دولت رسما فرمود :
تفسير به مالايرضى به صاحبه بس است!؛ مرحوم مصنف در قيد حيات است! ” كاري نكنيد كه برگرديم به ٥٩”
يعني اگر ادعا كنيد كه در استصخابات اكثريت به برنامه اي خاص در سياست داخلي و خارجي راي داده اند تكليف تان روشن است !و سر و كارتان با حزب جمهوري اسلامي / موتلفه اسدالله خان بادامچيان و لاجوردي( مجاهد فى سبيل الله به تعبير معظم له) خواهد بود!
وهمين سوت ختم تفسير موجب شد نيش ننگدستگاهقضا تا بناگوش گشوده شود
البته حق هم داشت مشعوف شود چون با امتداد پروژه ” صلح مسلح” هيهات ، هيهات احدي جرائت كند پرونده فساد و افساد برادران فاسد و مفسد اردشير را در افكار عمومي بگشايد
ايام به كام ارباب زر و زور و تزوير باد!

پ.ن:
تصویر مربوط است به ننگدستگاهقضا که پیش از علنی شدن فرمان آتش به انقیاد علیه منتخب اکثریت آتش گشود و در جلسه دیروز “نیش”اش تا بناگوش از نیش و کنایه قبله عالم به شیخ حسن روحانی گشوده شد ولی :

ولیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا

وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون

Print Friendly, PDF & Email