آرزو دارم . . .

آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشم
باربردار ار ز دوشی نیستم باری نباشم
گر نگشتم دوست با صاحبدلی دشمن نگردم
بوستان بهر خلیل ار نیستم ناری نباشم
گر که نتوانم ستانم حق مظلومی ز ظالم
باز آن خواهم که همکار ستمکاری نباشم
نیستم گر نوش‌دارویی برای دردمندی
نیز با بی دست و پائی نیش جراری نباشم
گر نریزم آب رحمت از سبوئی در گلوئی
دلخوشم گر خنجری بر قلب افکاری نباشم
گر پری بگشوده دارم همچو کبک کوهساران
طعنه‌زن بر خواری مرغ گرفتاری نباشم

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email