آیا باید یوسف وار حبس را پذیرفت؟

اينگونه كه اين بيهنر ، با زبان بى زبانى ، افاضه فرموده است ؛ چاره رفع حصر و آزادى بيگناهان ( ى كه به گناه “بيگناهى ” ، بايد يوسف وار حبس را مى پذيرفتند) اجراى مراسم سپاس است!
مراسم سپاس اى كه برخى همپالگى هاى اين بيهنر در سلطنت پيشين ، توفيق! آن را يافتند و مشمول عفو اعليحضرت فقيد شدند؟!

پ.ن:

اين عزيزان صادق و ناصح( خيرخواه ملك و ملت) كه من مى شناسم “رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ” گويان، حسرت مراسم سپاس را به دل سلطنت مطلقه طلبانى چون بيهنر و بادامچيان خواهند گذاشت !

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email