اختلاف العلماء بلاء!

آیت الله غروی:

بحث آیات یزدی و آملی لاریجانی اختلاف طلبگی نبود، آیت الله جوادی آملی در باره اختلاف علما فرمودند که این اختلاف ها بلای آسمانی است.

از اختلاف امتی رحمة” تا “اختلاف العلماء بلاء!”
رعیت تماشاگر اختلاف نمی‌داند دلخوش! به رحمت باشد ، یا به عذاب!
پ.ن: البته ، شنیده‌ایم اختلاف ارباب بی مروت دنیا موجب رحمت (تنفس رعیت) است و اجماع آنان موجب نقمت! ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و مساجد يذكر فيهااسم الله
يك خاطره هم از پدر دارم وقتی این جناب غرویان را جماعت مصباحيه در هفته نامه پرتو سخن سین سوال جيم جواب کرده بودند تا خودش در يك اعترافات استالینیستی آزاد خودش را محکوم کند و از محضر ربوبی حضرت مصباح استغفار کند که شیطان گولش زده است! محمود امجد، آن روزها منتظر عذاب بود که چرا غرویان به جای آنکه عبا و عمامه و قبا و رداء را به عنوان اعتراض داخل يك زنبیل نگذاشته و پیشکش جناب مصباح نکرده و نگفته این عطیه آسمانی مفت چنگ تو! و نرفته زیر گذر خان چرخ طوافی بدست بگیرد و لبو بفروشد و موجب عدم نزول عذاب گردد…..!
ولی هیهات هیهات که گوش‌ای در کار باشد یا چشم‌ای و یا قلب‌ای که انداز منذران قبول کند.
« لا لامره تعقلون و لا من أوليائه تقبلون . حكمة بالغة فما تغنى النذر…..»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email