اختیارات فقط يك بندانگشت باخدا!

محمد امجد :

بادستانِ مشهد مدعى شده اختيارات بادستانى، بادگسترى فقط يك بندانگشت باخدا!(كذا فى المتن) كمتراست!!!؟
يزيد بن معاويه هم خودش را اينگونه مى ديد !

اين علقه مضغه”ماتحت”ناصادق قاضى جور” وناصادق كذا “ماتحت”كدخداى ده ماست بااينهمه “مافوق”فقط يك بندانگشت با خدادرتفاوت!

Print Friendly, PDF & Email