ادعای خلافت؟

چگونه بدانیم ابوبکربغدادی ازسوی خدامنصوب نشده است؟

محمدمجتهدشبستری

لب‌ّ­لباب مطالب آقای ناصرمکارم شیرازی که درروزهای اخیردرباب حکومت گفته‌­اند چنین است: براساس یک سلسله مبانی ودلائل کلامی و فقهی،مسلم است که حاکم مسلمانان درهمه عصرهابایدازسوی خدامنصوب شود ونه ازسوی مردم واحراز منصوب بودن شخص معین هم باهمان مبانی ودلائل ممکن است.

من ازایشان می­‌پرسم:

ابوبکربغدادی ( حاکم داعش) هم همین مدعای شمارا دارد و براساس پاره‌­ ای ازمبانی ودلائل کلامی و فقهی که شبیه همان مبانی و دلائل شما است (۱) ادعا می‌­کند از سوی خدا منصوب شده است. شما چگونه می‌­توانید با حفظ مبانی و دلائل ثابت کنید که او از سوی خدا منصوب نشده است؟ اگر نتوانید این مطلب را ثابت کنید در این صورت بدانید با این فتوا که داده‌­اید جواز ایجاد هرج و مرج در سراسر جهان اسلام را صادر کرده‌­اید!

Print Friendly, PDF & Email