اسلام علوی و حقوق بشر (۳۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و یکم با موضوع

درنقد خودكامگی و متملق پسندی

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و یکم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email