اسلام علوی و حقوق بشر (۴۵)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و پنجم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” «دموکراسی آش دهن سوزی نیست ولی تنها روش اخلاقا مرجح حکمرانی در قیاس با دیگر نظام های سیاسی شناخته شده تاریخ است”

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و پنجم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email