اسلام علوی و حقوق بشر (۴۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و ششم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” « استبداد ایدئولوژیک فعلی ( تعبیر پیشنهادی بنده به جای “استبداددینی“) بمراتب از استبداد سلطنت پیشین پهلوی خطرناک تر و منحط تر است.»

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email