اسلام علوی و حقوق بشر (۵۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و یکم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۱۸)

“در نقد عوامفریبی و تبعیت از سلیقه عوام”
از حضرت حق مدد بخواهیم تا ظاهر پرستی را رها کنیم و به تطهیر باطن بپردازیم .
تکمله و تحشیه بر سخنان معنوی “اهل الله”
《که یکی را به دو عالم طلبیدند》

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و یکم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email