اسلام علوی و حقوق بشر (۵۷)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و هفتم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۴)

عقل مستقل باید هم عرض وحی منقول در استنباط احکام و مسائل مستحدثه…”

عقل مستقل باید هم عرض کتاب وسنت در استنباط مسائل جدید به کار رود تا فقه پاسخگوی نیازهای نوشونده وتابع زمان و مکان شود وگرنه فقیه سنتی مومن شهروند محسوب نمی شود و حق مداخله ویژه در قوانین مصوب پارلمان را ندارد.

۹ مهر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و هفتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email