اسلام علوی و حقوق بشر (۵۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و نهم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۶)

و إنما المرء حدیث بعده/فكن حديثا حسنا لمن وعی

“در نقد انحطاط فرهنگی اسلامشاهی أموی”

۲۳ مهر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email