اسلام علوی و حقوق بشر (۶۵)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و پنجم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۳۲)

همه باید برای برون رفت از این
وضعیت منحط و بحران فراگیر تشریک مساعی کنیم . نظام فاسد و مفسد فعلی بمراتب استبدادی تر و منحط تر از سلطنت پهلوی ها ست و فاجعه آنجاست که همه این تبه کاری ها را به نام دین و با نقاب خدا و پیغمبر مرتکب می شود

۵ آذر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و پنجم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email