اسلام علوی و حقوق بشر (۶۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و ششم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۳۳)

رئیس جمهور ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۸ باید مانند همه روسای جمهور دموکراتیک دنیا ،از اختیارات تام و کامل برخوردار باشد تا بتواند با آمریکا و همه دنیا بر اساس “اصل موازنه منفی”استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و صلح پایدار داخلی و خارجی را پاس دارد و امنیت داخلی و
خارجی و رفاه و بهروزی کشور و ملت ایران را تضمین کند.

۱۲ آذر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email