اسلام علوی و حقوق بشر (۷۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و یکم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …


در حالت محو شطحی
گفت! “ومن قتل مظلوما فهو شهيد “
همه خرمهره های قم و قوم (برگزیده) را به صف کردند تا به سنگ جهل و ستم ” آیینه” بشکنند؟ «خودشکن! آئینه شکستن خطاست »
۲ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و یکم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email