اسلام علوی و حقوق بشر (۷۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و دوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

پلیدتر از این نظام فاسد و مفسد تاریخ
ایران به خودش ندیده است . از اینجهت می گویم بینظرترین نظام پلید فاسد و مفسد در طول تاریخ کشور که با نقاب دین ، مرتکب پلیدترین رفتار ها می شود و مع الوصف ماموران مجری این پلیدی ها با وجدانی آسوده مجری اهداف پلید
آمران میشوند و خودشان را المامورمعذور می دانند اسلامشاهی اموی که می گویم یعنی همین!
۳ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

Print Friendly, PDF & Email