اسلام علوی و حقوق بشر (۷۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و سوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

به فرموده لازم الاتباع مردخدامحمودامجد ، با شما مخاطبان جان «چهل حدیث» در چهل شب خواهم داشت

۳ دی ۹۹
https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email