اسلام علوی و حقوق بشر (۸۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و ششم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۲
مومن شهروند خط قرمزی جز عدالت و حقیقت ندارد کل چهل سال گذشته ی مالیخولیازده ازمابهتران و دوالپایان بی همه چیز را تقدیس نکنید و خط قرمز ننامیدا
اعدام_نکنید!
خط قرمز مومن شهروند کرامت انسانی و قداست حیات بشری است
اعدام_نکنید!

۱۳ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email