اسلام علوی و حقوق بشر (۶۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصتم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۷)

ما مسلمان نیستیم! • در نقد نابردباری افراطی اسلامیست! ها و آزادیخواهی افراطی لیبرالیست ها.
ما جهان اسلام نداریم. جهان کفر هم نداریم. یک جهان و یک تمدن انسانی بیش نیست. همه ما انسان ها سرنشینان یک کشتی هستیم.
«چوعضوی بدرد آورد روزگار/
دگر عضوها را نماند قرار»

۳۰ مهر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email