اسلام علوی و حقوق بشر (۹۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه نودم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۶

خدا ما را با «لات» ها محشور کنه! • زمان سابق «لات» ها به ما عمامه به سرها تعظیم می کردند ! می دانید چرا؟! چون خیال می کردند ما عمامه به سرها «فتوت و جوانمردی» مان بیشتر از «لات» هاست! قربون اون لات های قدیم……. از بیانات محمود امجد در نقد حوزه فاسد و مفسد فعلی که خودشان را قوم برگزیده می دانند ….

۱۹ دی ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه نودم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email