انتخابات بيش از سه دهه است كه تحريم شده است!

از قول بنده به حضرت خاتمى بگوئيد:

انتخابات بيش از سه دهه است كه تحريم شده است؛ آنهم توسط شورباى نگاهبان سلطنت مطلقه!
فقط مانده است يك استصخابات و تكرارمى كنم سيد يزدى و به صف كردن سلبريتى هاى خوش بر ورو جهت تشويق مردم به بيعت مجدد با صندوق شامورتى و خاكمالى دماغ ترامپ و الباقى قضايا!

پ.ن:
سوگمندانه بايد اذعان كرد كه قدر خوبان ما را نه خودشان مى دانند و نه خصم شان!
به حكم العزة لله و لرسوله وللمومنين ، شايسته نيست ،سيد سند ، محبوبيت ملى خودش را هزينه اين دوالپايان كند!
نه خدا را خوش مى آيد و نه رعيت بى پناه را كه كورسوى اميدى به امامزاده اى دارند كه كورى شورباى نگهبان را شفا نتواند ولى سوگمندانه چشمان كم سوى رعيت را خاك مى پاشد آنهم با اين #تكرارمى كنم هائى كه نتيجه اش فقط اغراء به جهل سلطان مطلق العنان است.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email