انقلابی بودن …

محمد امجد:

قبله_عالم:

طلبه ، استاد و مرجع ما ! اگر معتقد به انقلاب نباشد به درد كشور نمى خورد.

طلبه_استاد_مرجع:
اعليحضرت دقيقا مشخص كنند به كدام ارزش هاى انقلاب بايد معتقد باشيم تا “به درد بخوريم”؟!
ارزش_تاراج_كشور_در_روز_روشن؟!
ارزش_موشك_جواب_موشك؟!

ارزش بازجوئى_همراه_با_شكنجه؟!
ارزش_اعدام_انقلابى؟!
ارزش_بازداشت_خودسرانه؟!
ارزش_اعترافگيرى_استالينى؟!
ارزش_تملق_گويي_ارباب_بى_مروت_دنيا؟!
ارزش_زل_زدن_درچشم_رعيت_و_دروغ_شاخدار_گفتن؟!
ارزش_تفتيش_عقائد؟!
ارزش……
اين طلبه مهاجر وانقلابى ( شورشى عليه سلطنت استبدادى پيشين و پسين)استدعاى عاجزانه دارد ، اعليحضرت ،در زمان حيات خودشان ، امت را از حيرت و ضلالت درآورند!

ما رعاياى فلك زده ، اصلا وابدا ،طاقت ادا اطوارهاى انقلابى وارث_بعدى_تاج_وتخت را نداريم!

Print Friendly, PDF & Email