اَینَ تَذهبون

این آقامجید ما هم یکی از اون تحفه های نه‌طنزه! که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شه! ولی با همه می‌تونه پالوده بخوره! کثرالله امثاله!في الممالك المحروسه این تحفه ، مثل همان عباسقلی خان کدخدا، از کدخدای معظم استدعا فرموده مانند امام راحل ! فریاد این تذهبون سر دهد تا رعیت شیر فهم شود این کدخدای ده ما ،طابق النعل بالنعل ، جا پای امام راحل می‌گذارد؟!

آقا مجید نگران شده که این مانورطلبگی! ( دعوای طلبگی) چنان‌چه ادامه یابد دیگر حرم مقدس امام! زائری نمی‌یابد و حضرات توليت حرم مقدس؛ باید بروند كشك شان را بسابند و یا زرشك پاك کنند!
در اسلامشاهی اموی همه از ما بهتران سُم دارند!
و هر کدام‌شان از مجید و رذیل بر اساس قطر سُم‌شان سهم خاص!
ایام به كام سم داران و سهم خواران باد

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email