ایران بدون پرچم !؟

پوستر سایت رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت روز قدس و آزادسازی خرمشهر!

ماجرا جویی رهبری با هزینه از جیب ملت

جایی پر از عکس رهبران جمهوری اسلامی بدون پرچمی از ایران

پوستر پر معنایی که سیاست جمهوری اسلامی را به خوبی نشان می دهد.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email