این تلویزیون و رسانه‌ها را تنظیم کنید تا ما بیاییم حرف بزنیم

آیت‌الله امجد:

این جریانی که علیه عرفان و فلسفه راه افتاده است، روش بسیار غلط اندر غلط اندر غلط است. این بود که علما فلسفه و عرفان را خصوصی درس می‌دادند نه اینکه [این علوم] بازاری بشود. خدا هم خواسته که آبروی این‌ها برود. آقاجان این علوم کار هفتاد، هشتاد سال است که آدم زانو بزند و استاد ببیند. کار آسانی نیست. نگاه به این جریان نکنید. این جریان علیه فلسفه و عرفان، غلط اندر غلط است

تو که [در این علوم] وارد نیستی! آقا من اگر در پزشکی حرف بزنم باید چوبم بزنید. اگر در مهندسی حرف بزنم باید چوبم بزنید. چه شده که هر بچه‌طلبه‌ای بلند شود راجع به هر چیز حرف بزند؟! این تلویزیون و رسانه‌ها را تنظیم کنید تا ما بیاییم حرف بزنیم./سحام

برگرفته از کانال تلگرام کلمه

Print Friendly, PDF & Email