بازتاب دستگیری روح الله زم در روزنامه های ایران

ما هرچه نظر کردیم تفاوت روزینامجات اثولگرا و اسلاهتلب را درک کنیم ؛ نشد که نشد!
ضمنا یک سوال بی پاسخ از همه مهتران قوم!( أعنی “ازمابهتران“):

آیا حتا یکنفر «حر=آزاده» در ممالک محروسه پیدا می شود «قصه پرغصه روح الله زم» را از ابتدا تا انتها «قوالی» کند تا مگر بتواند تصویری از این نظام فاسدمفسد اسلامشاهی اموی بر روی پرده سینما یا تلویزیون بتاباند؟!

امیدوارم یک روز ، یکی از فرزندان هنرمند مام میهن بتواند این داستان را به پرده (سینما) برد و پرده را بالا کشد!

و سخن آخر،خطاب به دوالپایان سه پا(با اقتباس از لسان الغیب):
بازی چرخ بشکندش بیضه درکلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email