بايد خون گريست…

گمان كنم دولت_اسلامى در تعهد به مفاد تفاهم‌نامه با حوزه_علميه؟! دبّه در آورده كه موجب نقض غرض شده‌است!
و يا شايد پيش‌بينى‌هاى عباس_جن_گير غلط از آب در آمده!

مملكت‌اى كه حوزه علميه‌اش مأمور كاهش بلاياى طبيعى و “عباس جن‌گير”اش“ استراتژيست باشد ؛خب مى‌شود همين مملكت ما كه به تعبير قبله عالم (در روز مبعث) محصول نهائى تلاش‌هاى همه انبياء الهى از آدم(ع) تا خاتم(ص) است!
به تعبير معظم‌له، همه نظام‌هاى سياسى عالم و آدم طاغوت‌اند و اين نظم_بي‌نظيرى كه ما داريم ، ياقوت!

پ.ن:

بايد خون گريست به حال مردمى كه محكوم به حاكميت اين متوهمان_بی‌نظيراند!
در سال‌روز بعثت نبى خاتم (ص) كه فرمود : « إنى بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» بايد از اول شخص مملكت بشنويم كه ايشان مبعوث شدند تا تمدن ايجاد كنند و البته براى تأسيس يك هم‌چون تمدن‌اى جنگ هم ضرورى است؟!

سوگ‌مندانه ، اين قبله عالم عوام كه ما گرفتارش شده‌ايم ( والبته در قياس با ديگر معممان حوزه قليل_العيب است) به خاطر توهمات (و از منظر خود ايشان ،يقينيات!)‌اى كه بدان مبتلاست ؛ همه معنويات شيعه را مسخ كرد و زر_ناب را ،به كيمياگرى خاص خود ، تبديل به پول_سياه كرد!

انديشيدم در اين روز عزيز، (روز اتمام_مكارم_اخلاق)از همان حوزه_مرده_علميه! ( كه دچار مرگ_اخلاقى شده است) استدعا كنم “سخنان سراسر شرك‌آلود “ايشان را در روز مبعث ، نقد كنند ولى با خود گفتم چه انتظار بيهوده‌اى؟!”

#برنيايد_ز_مردگان_آواز!

photo 45
Print Friendly, PDF & Email